Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium on Eesti valitsusasutus.

 See artikkel on Eesti valitsusasutusest, välisriikide sotsiaalministeeriumide kohta vaata artiklit Sotsiaalministeerium (üldmõiste).

Sotsiaalministeerium
Asutatud 1993
Tüüp ministeerium
Asukoht Suur-Ameerika 1, Tallinn
Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo
Tervise- ja tööminister Peep Peterson
Kantsler Maarjo Mändmaa
Eelarve maht 6,73 miljardit (2022)
Veebileht Koduleht

Sotsiaalministeerium loodi 1. veebruaril 1993 Sotsiaalhooldusministeeriumi, Tervishoiuministeeriumi ja Tööministeeriumi ühendamise tulemusena.[1] 1993. aasta veebruarist 2014. aasta juulini oli ministeeriumi juhiks sotsiaalminister.

2. juulil 2014 tegi Vabariigi President peaministri ettepanekul valitsuse koosseisus muudatused, misjärel juhivad sotsiaalministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi kaks ministrittervise- ja tööminister ja sotsiaalkaitseminister.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele ja Sotsiaalministeeriumi põhimäärusele on ministeeriumi valitsemisalas järgmised valdkonnad[2][3]:

 • riigi sotsiaalprobleemide lahendamiskavade koostamine ja elluviimine;
 • rahva tervise kaitse ja arstiabi, tööhõive, tööturu, töökeskkonna ja töösuhete, sotsiaalse turvalisuse, sotsiaalkindlustuse ja -hoolekande korraldamine;
 • võrdse kohtlemise ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamise ja sellealase tegevuse koordineerimine;
 • laste õiguste ja perede elukvaliteedi edendamine;
 • puudega inimeste sporditegevuse edendamine ja toetamine ning
 • vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.

Sotsiaalministeerium on püstitanud endale viis strateegilist eesmärki, mis tulenevad ministeeriumi juhtimisel olevate valdkondade arengukavadest[4]:

 • Tagada inimeste majanduslik toimetulek ja hea töö.
 • Tagada inimeste sotsiaalne toimetulek ja areng.
 • Tagada lastele paremad arenguvõimalused ja tervise kaitse.
 • Edendada inimestevahelist hoolimist ja soolist võrdõiguslikkust.
 • Tagada inimeste pikk ja kvaliteetne elu.

Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas on neli valitsusasutust: Ravimiamet, Sotsiaalkindlustusamet, Terviseamet ja Tööinspektsioon.

Ajalugu

1938. aasta Valitsemise korraldamise seaduse järgi oli Sotsiaalministeeriumi ülesandeks: rahva füüsilise ja vaimse tervise ja elujõu hoidmise ja kasvatamise ning sotsiaalse heaolu eest hoolitsemine; tervishoiu ja hoolekande korraldamine ja juhtimine; pensionide ala korraldamine; töökaitse- ja sotsiaalkindlustusala juhtimine; looduskaitse.[5] Sotsiaalministeeriumi koosseisu kuulusid:

 • Üldosakond. Üldosakonna ülesandeks oli: ministeeriumi kirjavahetuse toimetamine ja korraldamine; arvepidamine ja varade arvestamine; ministeeriumi majapidamise korraldamine; eelarve-ettepanekute ja eelarve täitmise aruande ettepanekute ettevalmistamine ning eelarvega ühenduses olevate muude asjade toimetamine ja korraldamine; ministeeriumi koosseisu kuuluvate riigiteenijate teenistuskirjade pidamine; ministeeriumi arhiivi korraldamine; juriidiline nõuanne ning kohtuasjade ajamine; ministri korraldusel seaduste ja määruste eelnõukavade ning muude eelnõukavade koostamine ning ministeeriumi üldiseloomuga asjade toimetamine.
 • Tervishoiu- ja Hoolekandetalitus. Tervishoiu ja Hoolekande Talituse ülesandeks oli: rahvatervishoiu, arstliku ja raviasjanduse ala juhtimine ning järelevalve teostamine, välja arvatud sõjaväetervishoid; emade- ja lastekaitse edendamine ja juhtimine; rahva üldise heaolu eest hoolitsemine ja abinõude otsimine rahva juurdekasvu edendamiseks; tervishoiulise selgitustöö korraldamine ja juhtimine ning seltskonna organiseerimine ja seltskondlikkude organisatsioonide tegevuse kooskõlastamine rahvatervishoiu, eriti emade- ja lastekaitsetööks; hoolekande- ja pensioniala korraldamine ja juhtimine ning järelevalve teostamine neil aladel; riiklikkude tervishoiu- ja hoolekandeasutiste valitsemine.[6]
 • Töökaitse- ja Sotsiaalkindlustusosakond. Töökaitse ja Sotsiaalkindlustuse Osakonna ülesandeks oli: töökaitse korraldamine; tööliste ja tööandjate vahekordade selgitamine ja sel alal tekkivate küsimuste lahendamine; töötasusse puutuvate küsimuste lahendamine; sotsiaalkindlustusküsimuste lahendamine; tööturu korraldamine ja tööbörside järelevalve.[7]
 • Farmaatsiaosakond. Farmaatsiaosakonna ülesandeks oli: apteegi- ja rohuasjanduse ala juhtimine ja korraldamine ning järelevalve neil aladel, välja arvatud sõjaväe apteegi- ja rohuasjandus; kodumaa ravitaimede tootmise ja kasutamise korraldamine ja edendamine; valve apteekide, rohuladude, ravimivalmistusasutiste, farmatseutiliste ja kosmeetiliste laboratooriumide, kosmeetikatarvete-, rohu- ja värvikaupluste ja mineraalvee-tehaste ülevalve ning järelevalve farmatseutilise personaali kutsetegevuse alal.[8]
 • Sotsiaalministeeriumi juures tegutses osakonna õigustega ja ülesannetega Loodushoiu- ja Turismiinstituut. Loodushoiu- ja Turismiinstituudi ülesandeks oli: looduskaitse korraldamine ja teostamine; järelevalve teostamine avalikkude parkide korraldamise üle; Loodushoiu- ja Turismi-instituudi valitsemisele antud riigiparkide valitsemine ja korraldamine; suvituskohtade korraldamise üldjuhtimine ja igakülgne kaasaaitamine suvituskohtade väljaarendamisele ning nende tegevuse üle järelevalve teostamine; sise- ja välisturismi juhtimine ja korraldamine ning sel alal järelevalve teostamine.[9]

4. juuli 1940. aasta Valitsemise korraldamise seaduse muutmise seadusega[10] sedastati, et Sotsiaalministeeriumi ülesandeks on: rahva füüsilise ja vaimse tervise ja elujõu hoidmise ja kasvatamise ning sotsiaalse heaolu eest hoolitsemine; tervishoiu ja hoolekande korraldamine ja juhtimine; pensionide ala korraldamine; töökaitse ja sotsiaalkindlustuse juhtimine; kehakultuuri edendamine; rahva puhke- ja vabaaja veetmise ning suvituskohtade ja turismi üldkorraldamine.[11] Sotsiaalministeerium koosnes: Farmaatsiaosakonnast; Tervishoiu ja Hoolekande Talitusest; Töökaitse ja Sotsiaalkindlustuse Osakonnast; Vabaaja Veetmise, Kehakultuuri ja Turismi Talitusest; Üldosakonnast.

Vabaaja Veetmise, Kehakultuuri ja Turismi Talituse ülesandeks oli: rahva puhke- ja vabaaja veetmise üldkorraldamine; kehakultuuri edendamine; suvituskohtade korraldamise üldjuhtimine ja igakülgne kaasaaitamine suvituskohtade väljaarendamisele ning nende tegevuse järelevalve teostamine; sise- ja välisturismi juhtimine ja korraldamine ning sel alal järelevalve teostamine; riiklikkude kehakultuuriasutiste ja puhkekodude valitsemine.[12]

Sotsiaalministeerium tegutses 1940. aasta 25. augustini, kui Riigivolikogu poolt Eesti NSV konstitutsiooni vastu võtmisega moodustati Eesti NSV ja rahvakomissariaadid ja Sotsiaalministeerium likvideeriti.

Vaata ka

Viited

 1. Riigi infosüsteemi haldussüsteem
 2. Vabariigi Valitsuse seadus (RT I, 05.11.2014, 4)
 3. Sotsiaalministeeriumi põhimäärus (RT I, 23.09.2014, 4)
 4. Sotsiaalministeeriumi koduleht
 5. 332. Valitsemise korraldamise seadus. § 78, Riigi Teataja, nr. 37, 14 aprill 1938
 6. 332. Valitsemise korraldamise seadus. § 81, Riigi Teataja, nr. 37, 14 aprill 1938
 7. 332. Valitsemise korraldamise seadus. § 82, Riigi Teataja, nr. 37, 14 aprill 1938
 8. 332. Valitsemise korraldamise seadus. § 80, Riigi Teataja, nr. 37, 14 aprill 1938
 9. 332. Valitsemise korraldamise seadus. § 84, Riigi Teataja, nr. 37, 14 aprill 1938
 10. 551. Valitsemise korraldamise seaduse muutmise seadus., Riigi Teataja, nr. 59, 5 juuli 1940
 11. 551. Valitsemise korraldamise seaduse muutmise seadus. § 78
 12. 551. Valitsemise korraldamise seaduse muutmise seadus. § 84

Välislingid

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.